古诗词文学网

【中吕】粉蝶儿 题金陵景

朝代:元代

作者:胡用和

原文:

万里翱翔,太平年四方归向,定乾坤万国来降。谷丰登,民安乐,鼓腹讴唱。
读书人幸遇尧唐,五云楼九重天上。
 【醉春风】宫殿紫云浮,江上清气爽。把京都佳致略而间讲,讲。景物稀奇,
凤城围绕,士民高尚。
 【朱履曲】论富贵京都为上,数繁华海内无双,风流人物貌堂堂。云山迷远
树,雪浪涌长江,暮追欢朝玩赏。
 【魔合罗】东南佳丽山河壮,助千古京都气象,人稠物穰景非常,真乃是鱼
龙变化之乡。山形盘踞藏龙虎,台榭崔巍落凤凰。堪崇尚,载编简累朝盛士,撼
乾坤万代传扬。
 【十一煞】景阳台名尚存,周处台姓且香,拜郊台古迹钟山上。乌龙潭雨至
风雷起,白鹭洲潮回烟水茫,雨花台曾有天花降。跃马涧烟笼曙色,钓鱼台月漾
波光。
 【十煞】南北乾道桥,东西锦绣乡,四时歌管长春巷。峥嵘高阁侵云表,奇
观层楼接上苍,清溪阁烟波荡,忠勤楼风云福地,尊经阁诗礼文场。
 【九煞】朝天宫道友多,天界寺僧众广,天禧寺古塔霞光放。三山香火年年
盛,十庙英灵世世昌,宝宁寺一境多幽况,鸡鸣山烟笼佛寺,神乐观云拥仙乡。
 【八煞】香消脂井痕,歌残玉树腔,长干桥畔乌衣巷。高堂燕至思王谢,古
蛩吟叹孔张,无一节添悲怆。若无酒兴,恼乱诗肠。
 【七煞】山围龙虎国,城连锦绣乡,四时美景宜欢赏。春风桃李参差吐,夏
日榴花取次芳,秋天菊绽冬梅放。歌岁稔风调雨顺,庆丰年国泰民康。
 【六煞】到春来观音寺赏牡丹,拥翠园玩海棠,逍遥西圃名园广。怕花残朝
朝携妓歌《金缕》,恐春去日日邀朋饮玉浆,有百千处堪游赏。泛轻舟桃叶渡观
山玩水,跨蹇驴杏花庄拾翠寻芳。
 【五煞】到夏来清凉寺暑气无,赏心亭夏日长,石头城烟雨风生浪。秦淮河
急水龙舟渡,马公洞薰风菡萏香,翠微亭绿阴深处炎威爽。仪凤楼满窗江月,建
龙关四壁山光。
 【四煞】到秋来玄武湖碧水澄,青龙山翠色苍,携壶策杖登高赏。崇因寺内
芙蓉绽,普照庵中桂子香,家家庭院秋砧响。水波涛江横白露,雁初飞菊吐新黄。
 【三煞】到冬来助江天雪正飞,撼楼台风力狂,喜的是红炉画阁羊羔酿。霎
时间银砌就钱婆岭,顷刻处玉妆成石子岗。动弦管声嘹亮,庆太平有象,贺丰稔
时光。
 【二煞】遗图古迹多,今朝事业昌,太平风景真佳况。诗人有意题难足,胜
境无穷咏未详。曾到处闲中想,莺花世界,诗酒排场。
 【一煞】陈钧佐才俊高,藏彦弘笔力强,缪唐臣慢调偏宜唱。章浩德能吟翰
苑清诗句,谷子敬惯捏梨园新乐章,陈清简善画真容像,卢仲敬品玉箫寰中第一,
冷起敬操瑶琴世上无双。
 【尾声】歌楼对酒楼,山光映水光,倩良工写在帏屏上,留与诗人慢慢赏。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
wàn lǐ áo xiáng ,tài píng nián sì fāng guī xiàng ,dìng qián kūn wàn guó lái jiàng 。gǔ fēng dēng ,mín ān lè ,gǔ fù ōu chàng 。
dú shū rén xìng yù yáo táng ,wǔ yún lóu jiǔ zhòng tiān shàng 。
 【zuì chūn fēng 】gōng diàn zǐ yún fú ,jiāng shàng qīng qì shuǎng 。bǎ jīng dōu jiā zhì luè ér jiān jiǎng ,jiǎng 。jǐng wù xī qí ,
fèng chéng wéi rào ,shì mín gāo shàng 。
 【zhū lǚ qǔ 】lùn fù guì jīng dōu wéi shàng ,shù fán huá hǎi nèi wú shuāng ,fēng liú rén wù mào táng táng 。yún shān mí yuǎn
shù ,xuě làng yǒng zhǎng jiāng ,mù zhuī huān cháo wán shǎng 。
 【mó hé luó 】dōng nán jiā lì shān hé zhuàng ,zhù qiān gǔ jīng dōu qì xiàng ,rén chóu wù ráng jǐng fēi cháng ,zhēn nǎi shì yú
lóng biàn huà zhī xiāng 。shān xíng pán jù cáng lóng hǔ ,tái xiè cuī wēi luò fèng huáng 。kān chóng shàng ,zǎi biān jiǎn lèi cháo shèng shì ,hàn
qián kūn wàn dài chuán yáng 。
 【shí yī shà 】jǐng yáng tái míng shàng cún ,zhōu chù tái xìng qiě xiāng ,bài jiāo tái gǔ jì zhōng shān shàng 。wū lóng tán yǔ zhì
fēng léi qǐ ,bái lù zhōu cháo huí yān shuǐ máng ,yǔ huā tái céng yǒu tiān huā jiàng 。yuè mǎ jiàn yān lóng shǔ sè ,diào yú tái yuè yàng
bō guāng 。
 【shí shà 】nán běi qián dào qiáo ,dōng xī jǐn xiù xiāng ,sì shí gē guǎn zhǎng chūn xiàng 。zhēng róng gāo gé qīn yún biǎo ,qí
guān céng lóu jiē shàng cāng ,qīng xī gé yān bō dàng ,zhōng qín lóu fēng yún fú dì ,zūn jīng gé shī lǐ wén chǎng 。
 【jiǔ shà 】cháo tiān gōng dào yǒu duō ,tiān jiè sì sēng zhòng guǎng ,tiān xǐ sì gǔ tǎ xiá guāng fàng 。sān shān xiāng huǒ nián nián
shèng ,shí miào yīng líng shì shì chāng ,bǎo níng sì yī jìng duō yōu kuàng ,jī míng shān yān lóng fó sì ,shén lè guān yún yōng xiān xiāng 。
 【bā shà 】xiāng xiāo zhī jǐng hén ,gē cán yù shù qiāng ,zhǎng gàn qiáo pàn wū yī xiàng 。gāo táng yàn zhì sī wáng xiè ,gǔ
qióng yín tàn kǒng zhāng ,wú yī jiē tiān bēi chuàng 。ruò wú jiǔ xìng ,nǎo luàn shī cháng 。
 【qī shà 】shān wéi lóng hǔ guó ,chéng lián jǐn xiù xiāng ,sì shí měi jǐng yí huān shǎng 。chūn fēng táo lǐ cān chà tǔ ,xià
rì liú huā qǔ cì fāng ,qiū tiān jú zhàn dōng méi fàng 。gē suì rěn fēng diào yǔ shùn ,qìng fēng nián guó tài mín kāng 。
 【liù shà 】dào chūn lái guān yīn sì shǎng mǔ dān ,yōng cuì yuán wán hǎi táng ,xiāo yáo xī pǔ míng yuán guǎng 。pà huā cán cháo
cháo xié jì gē 《jīn lǚ 》,kǒng chūn qù rì rì yāo péng yǐn yù jiāng ,yǒu bǎi qiān chù kān yóu shǎng 。fàn qīng zhōu táo yè dù guān
shān wán shuǐ ,kuà jiǎn lǘ xìng huā zhuāng shí cuì xún fāng 。
 【wǔ shà 】dào xià lái qīng liáng sì shǔ qì wú ,shǎng xīn tíng xià rì zhǎng ,shí tóu chéng yān yǔ fēng shēng làng 。qín huái hé
jí shuǐ lóng zhōu dù ,mǎ gōng dòng xūn fēng hàn dàn xiāng ,cuì wēi tíng lǜ yīn shēn chù yán wēi shuǎng 。yí fèng lóu mǎn chuāng jiāng yuè ,jiàn
lóng guān sì bì shān guāng 。
 【sì shà 】dào qiū lái xuán wǔ hú bì shuǐ chéng ,qīng lóng shān cuì sè cāng ,xié hú cè zhàng dēng gāo shǎng 。chóng yīn sì nèi
fú róng zhàn ,pǔ zhào ān zhōng guì zǐ xiāng ,jiā jiā tíng yuàn qiū zhēn xiǎng 。shuǐ bō tāo jiāng héng bái lù ,yàn chū fēi jú tǔ xīn huáng 。
 【sān shà 】dào dōng lái zhù jiāng tiān xuě zhèng fēi ,hàn lóu tái fēng lì kuáng ,xǐ de shì hóng lú huà gé yáng gāo niàng 。shà
shí jiān yín qì jiù qián pó lǐng ,qǐng kè chù yù zhuāng chéng shí zǐ gǎng 。dòng xián guǎn shēng liáo liàng ,qìng tài píng yǒu xiàng ,hè fēng rěn
shí guāng 。
 【èr shà 】yí tú gǔ jì duō ,jīn cháo shì yè chāng ,tài píng fēng jǐng zhēn jiā kuàng 。shī rén yǒu yì tí nán zú ,shèng
jìng wú qióng yǒng wèi xiáng 。céng dào chù xián zhōng xiǎng ,yīng huā shì jiè ,shī jiǔ pái chǎng 。
 【yī shà 】chén jun1 zuǒ cái jun4 gāo ,cáng yàn hóng bǐ lì qiáng ,miù táng chén màn diào piān yí chàng 。zhāng hào dé néng yín hàn
yuàn qīng shī jù ,gǔ zǐ jìng guàn niē lí yuán xīn lè zhāng ,chén qīng jiǎn shàn huà zhēn róng xiàng ,lú zhòng jìng pǐn yù xiāo huán zhōng dì yī ,
lěng qǐ jìng cāo yáo qín shì shàng wú shuāng 。
 【wěi shēng 】gē lóu duì jiǔ lóu ,shān guāng yìng shuǐ guāng ,qiàn liáng gōng xiě zài wéi píng shàng ,liú yǔ shī rén màn màn shǎng 。

相关翻译

相关赏析

热门诗词推荐

江神子·送翁五峰自鹤江还都
别雒下一二知己
春晚闲居寄陈嵩伯
送无本师归范阳(贾岛初为浮屠,名无本)
丹景山至德寺
寄令狐绹相公
罢都统守镇滑州作
送李尚书赴襄阳八韵得长字
摸鱼儿(春暮)
少年游·朝云漠漠散轻丝
Copyright © 2022 古诗词文学网 All Rights Reserved.
京ICP备14007314号